ظرفیت ششمین دوره جامع پردازش سیگنال با FPGA تکمیل شده است و در حال برگزاری است…
این دوره در هر فصل از سال یک بار برگزار می‌شود
دوره بعدی در اردیبهشت ماه برگزار می‌شود